Cmentarz

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CMENTARZA PARAFIALNEGO
W STRYSZOWIE

W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza parafialnego w Stryszowie prosi się osoby przebywające na terenie cmentarza o właściwą troskę o cmentarz wraz z jej urządzeniami oraz zaleca się stosowanie niniejszego regulaminu.

§1.

 1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka św. Jana z Kęt w Stryszowie.
 2. W imieniu Parafii nadzór nad cmentarzem sprawuje Rada Cmentarna.
 3. Sprawy związane z opłatą miejsca pochówku załatwia sekretarz rady Cmentarnej, p. Maria Wróbel.

§2.

 1. Cmentarz jest czynny w okresie od 01 kwietnia do 30 września od godz. 7.00 do 22.00, a w pozostałych miesiącach od godz. 7.00 do zmierzchu / nie dotyczy 31 października, 01 i 02 listopada/. Przebywanie na cmentarzu poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.
 2. Na cmentarzu urządza się mogiły:
 • ziemne zwykłe /pojedyncze/,
 • ziemne pogłębione /rodzinne/,
 • nagrobki /grobowce/,
 • groby urnowe /ziemne, murowane/,
 1. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, opracowanym przez Radę Cmentarną i zatwierdzone przez Ks. Proboszcza.
 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w terminie ustalonym przez Ks. Proboszcza lub jego Współpracownika.

§3.

 1. Na cmentarzu pobiera się opłaty cmentarne ustalone przez Radę Cmentarną i zatwierdzone przez Ks. Proboszcza.
 2. Opłaty pobierane są przez sekretarza Rady Cmentarnej najpóźniej w dniu pogrzebu i przed przystąpieniem do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.
 3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja miejsca grzebalnego jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej.
 4. Na bliskich osoby pochowanej ciąży obowiązek terminowego przedłużenia opłaty cmentarnej za miejsce grzebalne.

§4.

 1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania  przed upływem 20 lat /nie dotyczy grobów rodzinnych głębinowych/.
 2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje:
 • pozostały małżonek/a/,
 • krewni zstępni /dzieci, wnuki/,
 • krewni wstępni /rodzice, dziadkowie/,
 • krewni boczni do IV stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do I stopnia,
 • właściwy organ państwowy, instytucje i organizacje społeczne w przypadku osób zasłużonych,
 • osoby, które uiściły obowiązujące opłaty,
 • osoba, która zawarła umowę na budowę, nabycie grobu, niszy z Zarządcą cmentarzy lub która nabyła prawo dysponowania grobem lub niszą na podstawie dziedziczenia lub umowy cywilnej.
 1. Posiadanie prawa, o którym mowa w pkt. 2, nie upoważnia do odstąpienia osobom trzecim tego prawa z pominięciem osób jak w pkt. 2.
 2. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.
 3. Dysponentem miejsca w grobie murowanym jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należne opłaty cmentarne.
 4. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie ziemnym, bądź murowanym dokonuje się po uzyskaniu akceptacji Rady Cmentarnej.
 5. Wniesienie opłaty za wznowienie miejsca grzebalnego przez osobę nie wymienioną w pkt.2 nie uprawnia jej do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.
 6. Osoby wymienione w pkt. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania innej osoby po wyrażeniu pisemnej zgody wszystkich zainteresowanych osób jak w pkt. 2 i po uzyskaniu zgody Rady Cmentarnej. Członkowie rodziny zmarłego pochowanego w ten sposób w istniejącym grobie nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.
 7. W przypadku gdy okoliczności wskazują na mogący wystąpić spór co do dyspozycji miejscem w grobie rodzinnym, Rada Cmentarana przed wyrażeniem zgody na pochowanie następnych zwłok, powinna  od osoby, która uiściła opłatę za pochowanie zwłok  , zażądać przedłożenia oświadczenia osób wymienionych w pkt. 2 o wyrażeniu zgody na pochowanie, a gdy osoby takie nie istnieją do potwierdzenia tego oświadczeniem.

§5.

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego w obowiązującym ustawowym terminie.
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych z zachowaniem wymagań sanitarnych w tym zakresie. Dopuszcza się przeprowadzenie ekshumacji poza ww. terminem za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Zwłoki osób zmarłych na chorobę zakaźną nie mogą być ekshumowane, przed upływem 2 lat /nie dotyczy wykonywania postanowień prokuratury i sądu/.
 4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy cmentarza.
 5. Ekshumację wykonuje Zarządca cmentarza bądź wyspecjalizowane firmy pogrzebowe po dokonaniu wymaganych uzgodnień z Zarządcą cmentarza.

§6.

 1. Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną bądź upoważnioną firmę pogrzebową oryginałów wymaganych dokumentów tj.:
  a) karty zgonu do celów pochowania zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego,
  b) uwierzytelnionego tłumaczenia aktu zgonu, jeśli zgon nastąpił poza granicami kraju łącznie z zaświadczeniem, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna,
  c) w przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo zgoda właściwego prokuratora,
  d) zaświadczenia o dokonanych  opłatach za miejsce na cmentarzu, potwierdzających prawo do grobu ziemnego bądź murowanego wraz z pisemną zgodą innych zainteresowanych osób,
  e) w przypadku, pochówku prochów w urnie świadectwo kremacji, jeśli kremacja nastąpiła poza granicami kraju oryginał uwierzytelnionego tłumaczenia,
  f) zgoda Powiatowego Inspektora Sanitarnego na ekshumację,
  g) upoważnienie firmy pogrzebowej do reprezentowania rodziny zmarłego i prowadzenia  czynności na jej rachunek.
 2. Przyjęcie zwłok , prochów i szczątków do pomieszczeń kaplicy cmentarnej następuje tylko w oznaczonej trumnie lub urnie.
 3. Rada Cmentarna ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej lub zatrudnienia w niej osób wykonujących prace  na cmentarzu.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.
 5. Rada Cmentarna nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§7.

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki,
 • picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów,
 • żebractwa,
 • wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
 • jazdy pojazdami jednośladowymi,
 • wprowadzania zwierząt,
 • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek.
 1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez wyrażenia zgody Rady Cmentarnej:
 • prac kamieniarskich i budowlanych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej czy zarobkowej,
 • ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,
 • ustawiania ławek, płotków, chodniczków, itp. utrudniających komunikację i ruch osób odwiedzających cmentarz,
 • wjazd pojazdem mechanicznym,
 • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju /np. elementów nagrobków/, płotów, infrastruktury cmentarza i malowania murów,
 • zbierania wszelkiego rodzaju roślin.

§8.

Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu funkcjonowania cmentarza parafialnego w Stryszowie sprawuje Rada Cmentarna.

§9.

 1. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.